Op de hypnobirthing cursus van Mucha Mama zijn de voorwaarden van Mucha Mama (Mucha Mind) van toepassing. Deze vind je hier.

Leveringsvoorwaarden Happy Birthing Day

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen ondernemingen/ instellingen/particulieren en Happy Birthing Day.
Deze voorwaarden bestaan uit 3 hoofdsecties:

1. Leveringsvoorwaarden Happy Birthing Day Zwangerschapsyoga, Partner Yogales en Postnatale Yoga.
2. Leveringsvoorwaarden Happy Birthing Day cursus Shantala Babymassage.
3. Algemene voorwaarden en bepalingen Happy Birthing Day

1. Leveringsvoorwaarden Happy Birthing Day Zwangerschapsyoga, Partner Yogales en Postnatale Yoga.
For English read below.

In deze voorwaarden gelden de volgende definities;

 • Happy Birthing Day
  KVK 50956744 gevestigd aan de Professor Carassohof 2, 5617 BP te Eindhoven.
 • De deelnemer (Deelnemers):
  I
  edere natuurlijke of rechtspersoon die zich bij Happy Birthing Day aanmeldt voor activiteiten of deze boekt.
 • Lessen / Yogales / workshops / cursussen:
  Zwangerschapsyoga groeplessen, Postnatale Yoga groeplessen of Yoga Partner groeplessen. Zwangerschapsyoga privelessen, Postnatale Yoga privelessen, Yoga Partner privelessen.

Elke deelnemer is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere deelnemer.

Artikel 1 Algemeen & de Overeenkomst
1.1 De boeking of deelname aan één van de (yoga)lessen, betreffende de zwangerschapsyoga-lessen, de postnatale yogalessen of de partnerlessen (partner yogalessen). (via het reserveringsysteem SuperSaas, danwel per mail, telefoon of via de website www.happy-birthingday.nl, of anderzijds), betekent dat u als deelnemer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Deelname aan de lessen en workshops geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3 Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de les te melden aan de docent.

1.4 Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met uw (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel wordt is de deelnemer verantwoordelijk gedegen advies in te winnen over de deelname aan de lessen of workshops, bij een medisch specialist / verloskundige / gyneacoloog / arts / behandelend arts / medisch, vooraf aan deelname. (Lees meer hierover bij artikel 5 Aansprakelijkheid).

1.5 Happy Birting Day behoudt het recht onder alle omstandigheden om een deelnemer te weigeren in de cursus of les. De betaling van het cursus/lesgeld zal worden teruggeboekt aan de deelnemer en deze zal hierover geinformeerd worden.

Artikel 2 Boeking, Betaling & Annulering
2.1 Voor reguliere lessen, workshops en cursussen geldt dat, in verband met de maximale groepsgrootte, de deelnemer zich voorafgaand aan de activiteit inschrijft via het online formulier op de website www.happy-birthingday.nl of via de online agenda https://www.supersaas.nl/schedule/Happy_Birthing_Day/Zwangerschapsyoga .

2.2 De deelnemer dient het verschuldigde tarief (zoals op de website www.happy-birthingday.nl is aangegeven onder ‘Tarieven en Boeken’ of bij de betreffende workshop, cursus of event) voor aanvang van de activiteit in één keer op de rekening te voldoen via de bijbehorende betaallinks of betaalopties.

2.3 Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Happy Birthing Day het recht om op de deelnemer of klant de invorderingskosten en incassokosten te verhalen of de deelnemer alvorens te toegang te weigeren tot de les.

2.4 Restitutie van het tarief van een Happy Birthing Day Cadeaubon is niet mogelijk en deze is niet in te wisselen voor geld.

2.5 Voor alle reeds betaalde boekingen geldt, dat resitutie van het cursusgeld niet mogelijk is. (Enige uitzondering bij 2.9).

2.6 Annulering van een reservering voor een yoga groepsles is tot 24 uur vóór aanvang van de gereserveerde les mogelijk en kan gedaan worden via het reserveringssysteem SuperSaas. Meldt de deelnemer zich niet af, of deelnemer meldt zich binnendeze termijn af brengt Happy Birthing Day het gehele lestarief in rekening. Bij een tijdige anulering is resitutie van het cursusgeld niet mogelijk. Happy Birthing Day zal een alternatieve datum of een alternatieve cursus of les aan u voorstellen wanneer dat mogelijk is.

2.7 Bij een vroegtijdige bevalling zal voor de reeds betaalde zwangerschapsyogalesen, andere alternatieve lessen of cursussen aangeboden worden aan de deelnemer.

2.8 Annulering van een reservering voor een Zwangerschapsyoga Partner les kan tot 24 uur vóór aanvang gedaan worden via deelnemer’s persoonlijke account SuperSaas. Meldt de deelnemer zich niet af, of deelnemer meldt zich binnen deze termijn af, kan Happy Birthing Day geen rekening houden met de deelnemer gemiste les. Bij een tijdige anulering is resitutie van het cursusgeld niet mogelijk. Bij een tijdige anulering ontvang je het krediet automatisch terug van het reserveringssysteem en daarmee kunt u een andere zwangerschapsyoga Partner Les boeken op een alternatieve datum. U mag ook kiezen voor een alternatieve cursus of les, zoals bijvoorbeeld de cursus babymassage of zwangerschapsyoga groepslessen. U mag in totaal 1 X afmelden voor de Zwangerschapsyoga Partner Les. Heeft u zich reeds 1 X afgemeld voor de zwangerschapsyoga partner les en met het ontvangen krediet weer een nieuwe datum geboekt hebben, dan kunt u deze boeking van de Zwangerschapsyoga partner les niet anuleren.

2.9 Mocht deelnemer eerder bevallen dan de geboekte en reeds betaalde Yoga Partnerles/ Yoga Partner Groepsles dan mag de deelnemer kiezen om 75% van het cursusgeld gerestitueerd te krijgen of voor de gehele waarde een andere alternatieve les of cursus boeken.

2.9 Bij annulering van een door deelnemer geboekte Yoga Partner privé-les, Zwangerschapsyoga prive-les of Postnatale yoga prive-les, is resistutie van het cursusgeld niet mogelijk. Happy Birthing Day zal u een alternatieve datum of les/cursus voorstellen.

Artikel 3 Uitsluiting
3.1 Happy Birthing Day heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer of klant aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2 Happy Birthing Day heeft het recht de toegang van de les, cursus of workshop zonder opgave van reden, aan de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 Wijziging & Annulering
5.1 Happy Birthing Day behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden, de prijzen, de docenten, lestijden, locatie, karakter en data van de lessen, workshops, massages, cursussen en andere activiteiten, ten allen tijde te wijzigen. Deelnemers worden via de website www.happy-birthingday.nl en waar nodig, via email van eventuele wijzigingen op de hoogte gehouden.

5.2 Happy Birthing Day heeft het recht zonder opgave van redenen een les, workshop, cursus, of iedere andere activiteit te annuleren. We zullen dit echter altijd zo op tijd mogelijk doen en je zo goed mogelijk informeren over de reden en alternatieven. Bij annulering van een activiteit, berichten we je via email.

5.3 Tijdens en buiten de schoolvakanties kan Happy Birthing Day een dag, meerdere dagen, week of weken gesloten zijn. Wanneer dit het geval is, wordt dit uiterlijk een maand van te voren aangekondigd op de website www.happybirthingday.nl en via de mail gecommuniceerd.

Artikel 5. Aansprakelijkheid.
5.1 Happy Birthing Day kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van of bij de Klant. Klant is zich hiervan bewust en komt op eigen risico naar lessen, Cursussen en Workshops van Happy Birthing Day.
5.2 Happy Birthing Day behoudt het recht de opdracht te vervullen op eigen gekozen wijze. Noch Happy Birthing Day, noch de docenten zijn aansprakelijk voor en accepteren geen geldelijke verplichtingen voor verlies, diefstal, schade of onrecht van welke orde dan ook, behalve in geval van bewezen en grove nalatigheid door Happy Birthing Day.
5.3 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel wat betreft participatie in, of opdrachten voor het organiseren van lessen, Cursussen, Workshops, trainingen of andere vormen van educatieve activiteiten en wat betreft adviserende opdrachten in de breedste zin van het woord. Wijzigingen in afspraken zijn enkel geldig in zoverre ze door Happy Birthing Day schriftelijk zijn bevestigd. Tenzij de wet anders voorschrijft, worden geschillen betwist in het kanton waar Happy Birthing Day gevestigd is.
5.4 Iedere Klant die bij Happy Birthing Day lessen en of Workshops of Cursussen volgt is verplicht een lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de Docent.
5.5 Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Voorwaarden en daarbij accepteert de Klant het risico van eventueel oplopen van blessures of letsel. Happy Birthing Day biedt de volgende richtlijnen om een risico op blessure of letsel te beperken
:

 • Raadpleeg altijd je huisarts, verloskundige, gyneacoloog of behandelend arts of medisch specialist voordat je met een yoga les begint wanneer je niet zeker weet of je helemaal gezond bent, als je zwangerschap risicovol is of wanneer er een medische indicatie is voor jouw zwangerschap.
 • Indien je een blessure hebt of andere lichamelijke klacht of een probleem rondom je zwangerschap raadpleeg altijd je huisarts, verloskundige, gyneacoloog, behandelend arts of medisch specialist voordat je met een yoga les begint. Neem alleen deel aan de zwangerschapsyoga indien de huisarts, verloskundige, gyneacoloog, behandelend arts of medisch specialist het geschikt acht in jouw situatie.
 • Indien je een blessure hebt of andere lichamelijke klacht
  informeer dan altijd de docent(e) voordat je met een yogales begint
 • Luister en volg de instructies op van de docent(e)
 • Vraag ten alle tijden naar aanpassingen aan je als je de oefening niet geschikt is voor jouw lichaam, zwangerschap of lichamelijke klacht.
 • Luister goed naar je eigen lichaam en de lichamelijk beperkingen.
 • Doe geen oefeningen die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen als je niet zeker bent hoe een oefening moet worden
  uitgevoerd.


Artikel 6. Cursusmaterialen.
6.1 De auteursrechten van aangeboden en beschikbare cursussen en cursusmaterialen berusten bij Happy Birthing Day.

6.2 Het is uitdrukkelijk verboden cursusmaterialen geheel of ten dele te (laten) verveelvoudigen in de meest ruime betekenis van het woord, waaronde begrepen: kopiëren of laten kopiëren, of anderszins te openbaren.

6.3 Het is uitdrukkelijk verboden cursusmaterialen te verkopen of anderszins af te staan aan derden.

6.4 De informatie verstrekt door Happy Birthing Day voor ademhalingsoefeningen tijdens de zwangerschap en bevalling betreft algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. Indien Cursist zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, geschiedt dat volledig voor eigen rekening en risico. Ondanks dat Happy Birthing Day alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de beschikbare informatie en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Happy Birthing Day niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. Iedere cursist blijft ten alle tijden zelf veranwoordelijk om voor eigen doeileinden informatie in te winnen bij de huisarts, verloskundige, gyneacoloog, behandelend arts of medisch specialist.

9.Slotbepaling.
9.1: Deze leveringsvoorwaarden kunnen worden aangehaald als Leveringsvoorwaarden Happy Birthing Day 2017.

9.2: Wijzigingen in deze voorwaarden worden vastgesteld door Happy Birthing Day.

9.3: In alle gevallen waarin deze Leveringsvoorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist Happy Birthing Day.

9.4: Deze Leveringsvoorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij Happy Birthing Day en te raadplegen op de website www.happy-birthingday.nl.

Privacy
Happy Birthing Day gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992. Happy Birthing Day zal persoonlijke informatie van Klanten nooit aan derden verstrekken zonder uw persoonlijke toestemming.

2. Leveringsvoorwaarden Happy Birthing Day cursus Shantala Babymassage.
For English read below.

1. Begripsbepalingen:
In dit hoofdstuk, Algemene Leveringsvoorwaarden, wordt verstaan onder:

 • Cursusgeld: prijs voor een cursus.
 • Cursusdatum: De tijden en dagen waarop de cursus plaats vindt zoals vermeld op de website www.happy-birthingday.nl
 • Factuurbedrag: totaalprijs voor bestelde Diensten en Producten.
 • Factuurdatum: datum waarop de hoogte van het Factuurbedrag is overeengekomen.
 • Cursus: reeks van 4 lessen babymassage gegeven door Happy Birthing Day
 • Cursusdag of lesdag: één les van de reeks lessen binnen één cursus.
 • Cursist: Persoon samen met kind die op geldige wijze zijn ingeschreven voor deelneming aan de Cursus of privéles.
 • Privéles: één les babymassage van 60 minuten,


2. Aanmelden
2.1: Aanmelden voor een cursus geschiedt via de website www.happy-birthingday.nl, middels het online aanmeldingsformulier. In overleg kan de aanmelding ook plaatsvinden middels e-mail. In deze e-mail staat vermeld welke cursus en data de aanmelding betreft.

2.2: Happy Birthing Day dient tijdens de aanmelding geïnformeerd te worden over relevante lichamelijk en/of psychische aandoeningen van de cursist en/of deelnemend kind.

2.3: Een aanmelding bestaat uit door de cursist volledig en naar waarheid ingevuld inschrijfformulier en de reeds voltrokken betaling van het gehele verschuldigde bedrag voor deelneming aan de cursus.

2.4: Iedere cursus heeft een beperkt aantal plekken voor deelnemende cursisten. Happy Birthing Day reserveert alleen plekken voor cursisten waarvan Happy Birthing Day een inschrijfformulier heeft ontvangen en de daarbij behorende betaling voor aanvang van de cursusdatum is voldaan.

2.5: Deelname aan een cursus geschiedt op volgorde van aanmelding.

2.6: Indien een cursus vol is, kan de Cursist ingeschreven worden op de eerstvolgende aangeboden cursus.

2.7: Happy Birthing Day behoudt zich het recht voor om een aanmelding voor een cursus te weigeren.

2.8: Wanneer de beperkte hoeveelheid plekken voor deelnemende cursisten binnen een cursus wordt overschreden door de hoeveelheid aanmeldingen voor zullen de laatste ontvangen aanmeldingen worden doorgeschoven naar een andere cursusdatum die later aanvangt. De cursist mag zich dan aanbevolen houden op een wachtlijst in het geval er plek vrij komt binnen de betreffende cursus. De wachtlijst geeft geen garantie tot deelname aan de betreffende cursus.

2.9 Happy Birthing Day behoud zich ten alle tijde het recht om een aanmelding te weigeren en de daarbij behorende betaling terug te storten naar de rekening van de cursist wanneer verplaatsing naar een andere cursusdatum niet mogelijk blijkt.

2.10: Happy Birthing Day is niet verantwoordelijk voor het beoordelen van de geschiktheid van deelnemende cursisten, hetzij op medische criteria, psychische criteria of welke andere criteria dan ook. Iedere cursist is verantwoordelijk om vooraf aan deelname van de cursus gedegen informatie hierover in te winnen bij een professionele zorgverlener (bijvoorbeeld: huisarts, kinderarts, behandelend arts) die bekend is met de fysieke en/of psychische conditie van de deelnemende cursist(en).

2.11 Privélessen worden in onderling overleg tussen cursist en Happy Birthing Day afgestemd.

2.12 Voor Privélessen geldt een ander tarief dan voor de (groep) cursussen.

2.13 Een privéles duurt 60 minuten, tenzij cursist en Happy Birthing Day anders zijn overeengekomen. Het aantal privelessen een cursist afneemt wordt in ondeling overleg afgestemd tussen cursist en Happy Birthing Day.

2.14 Een privéles kan plaatsvinden bij de cursist thuis of in de praktijk bij Happy Birthing Day.

2.15 Wanneer een priveles plaatsvindt bij de cursist thuis, is de cursist verantwoordelijk om veilige en fysiek aangename omstandigheden te bieden waarin de les babymassage kan plaats vinden, met oog op het welbevinden van het kind en de cursist zelf.

2.16 Wanneer in een privéles bij een cursist thuis de omstandigheden niet aan de kwaliteit voldoen om de veiligheid en het welzijn van de baby/kind/cursist te waarborgen behoudt Happy Birthing Day zich het recht de privéles te weigeren of te anuleren.

2.17 Wanneer een priveles bij een cursist thuis plaats vindt kunnen er extra reiskosten worden berekend. Deze kosten worden op voorhand berekend en in rekening gebracht.


3. Betaling.
3.1: Prijzen van Diensten en Producten worden vastgesteld door Happy Birthing Day en vermeld op de website www.happy-birthingday.nl.

3.2: De wijze van betaling staat eveneens vermeld op de website.

3.3: Het verschuldigde bedrag behoort voor aanvang van de cursus bijgeschreven te zijn op de bankrekening van Happy Birthing Day.

3.4 Een ontvangen betaling geeft recht op deelname aan de cursis op voorwaarde dat er plek is voor de cursist binnen de betreffende cursus. Waarbij het maximum aantal deelnemers per cursus niet wordt overschreden.

3.5 De Mama-deal korting op de cursus babymassage kan uitsluitend gebruikt worden door cursisten die ook deel hebben genomen aan de Mucha Mama Hypnobirthing cursusdag bij Happy Birthing Day gegeven door docente Elke.

3.6 De Mama-deal korting is een eenmalige korting van vijf euro op het totaal bedrag van een groepscursus Shantala Babymassage bij Happy Birthing Day in Eindhoven.


4. Resitutie cursusgeld bij annuleren.
4.1: Annuleren van deelname aan een cursus kan uitsluitend door de Cursist, door middel van een schriftelijke annulering of een annulering per e-mail van de inschrijving aan Happy Birthing Day. Annuleren kan zonder opgave van reden.

4.2: Indien een inschrijving minimaal tien dagen voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, zal het volledige cursusgeld worden gerestitueerd. Indien een inschrijving tussen 4 dagen en 10 dagen voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, wordt 75 % van het cursusgeld gerestitueerd. Indien de annulering binnen 4 dagen voor aanvang van de cursus geschiedt, wordt volledige cursusgeld in rekening gebracht.

4.3: De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.


5. Cursus.
5.1: De cursus gaat alleen door indien het minimum aantal inschrijvingen van drie cursisten is behaald.

5.2: Bij onvoldoende inschrijvingen zal Happy Birthing Day het Cursusgeld volledig restitueren.

5.3: Bij verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de Cursist vindt er geen restitutie plaats van enig cursusgeld.

5.4: In geval van ziekte van de Docent zal Happy Birthing Day één vervangende cursusdag aanbieden per vervallen cursusdag.

5.5 In het geval van overmacht behoud Happy Birthing Day zich het recht voor een cursus of lesdag te annuleren en hiervoor één vervangende cursus of lesdag aan te bieden per vervallen cursus of lesdag. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Happy Birthing Day waardoor nakoming redelijkerwijs niet van Happy Birthing Day verlangd kan worden.

5.5: Ziekte van de Cursist dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les telefonisch, per SMS of per e-mail gemeld te worden bij de Docent. Inhalen van de les kan alleen indien er ruimte is bij een lopende of volgende Cursus. Tevens bestaat de mogelijkheid, de les toch door te laten gaan met een andere begeleider voor de baby. Bij ziekte van de baby kan de Cursist de les toch volgen met een babypop welke ter beschikking wordt gesteld door de Docent.

5.6: Deelname aan de cursus geschiedt op eigen risico. Happy Birthing Day is nimmer verantwoordelijk voor enig letsel, letselschade of lichamelijk letsel bij de Cursist of enig ander persoon, dat voorkomt uit het uitvoeren van oefeningen en/of handelingen tijdens en/of na de cursus.
5.7 Happy Birthing Day draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige andere schade of diefstal als gevolg van of opgelopen tijdens de cursus.

5.8: Happy Birthing Day is bevoegd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de Cursist zich onbehoorlijk gedraagt en/of zijn/haar gedrag de belangen van Happy Birthing Day schaadt.

6. Cursusmaterialen.
6.1: De auteursrechten van aangeboden en beschikbare cursussen en cursusmaterialen berusten bij Happy Birthing Day.

6.2: Het is uitdrukkelijk verboden cursusmaterialen geheel of ten dele te (laten) verveelvoudigen in de meest ruime betekenis van het woord, waaronde begrepen: kopiëren of laten kopiëren, of anderszins te openbaren.

6.3: Het is uitdrukkelijk verboden cursusmaterialen te verkopen of anderszins af te staan aan derden.

6.4: De informatie in het Happy Birthing Day Babymasssage Oefenboekje betreft algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. Indien Cursist zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, geschiedt dat volledig voor eigen rekening en risico. Ondanks dat Happy Birthing Day alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van het oefenboekje en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Happy Birthing Day niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. Iedere cursist blijft ten alle tijden zelf veranwoordelijk om voor eigen doeileinden informatie in te winnen bij de huisarts, behandelend arts of medisch specialist.

7. Persoonsgegevens.
7.1: De door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de administratie van Happy Birthing Day. Hierbij neemt Happy Birthing Day de bepaling Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

7.2: Opdrachtgever heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens die door Happy Birthing Day worden verwerkt.

7.3: Happy Birthing Day gebruikt persoonsgegevens voor het verwerken van Overeenkomsten. Tevens worden deze gegevens gebruikt om Opdrachtgever zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe uitgaven van Producten en Diensten van Happy Birthing Day.

7.4: Opdrachtgever kan een verzoek bij Happy Birthing Day indienen voor inzage van zijn/haar opgenomen persoonsgegevens. Daarnaast kan Opdrachtgever verzoeken wijzigingen of aanvullingen in zijn/haar persoonsgegevens aan te brengen of deze persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden te gebruiken.


8. Aansprakelijkheid.

8.1: Happy Birthing Day is niet verantwoordelijk voor het beoordelen van de geschiktheid van deelnemende cursisten, hetzij op medische criteria, psychische criteria of welke andere criteria dan ook. Iedere cursist is verantwoordelijk om vooraf aan deelname van de cursus gedegen informatie hierover in te winnen bij een professionele zorgverlener (bijvoorbeeld: huisarts, kinderarts, behandelend arts) die bekend is met de fysieke en/of psychische conditie van de deelnemende cursist(en).

8.2: Tijdens deelname aan de cursus blijft de cursist ten alle tijden hoofdelijk aansprakelijk voor het welzijn en het welbevinden van zijn of haar baby. Tijdens deelname aan de cursus blijft de cursist ten alle tijden verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor zijn of haar baby’s veiligheid.

9. Slotbepalingen.
9.1: Deze leveringsvoorwaarden kunnen worden aangehaald als Leveringsvoorwaarden Happy Birthing Day 2017.

9.2: Wijzigingen in deze voorwaarden worden vastgesteld door Happy Birthing Day.

9.3: In alle gevallen waarin deze Leveringsvoorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist Happy Birthing Day.

9.4: Deze Leveringsvoorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij Happy Birthing Day en te raadplegen op de website www.happy-birthingday.nl.

3. Algemene voorwaarden en bepalingen Happy Birthing Day

1. Begripsbepalingen.

1.1: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Happy Birthing Day
 • Opdrachtgever: particulier (natuurlijk persoon) of instantie (rechtspersoon) die een Overeenkomst met Happy Birthing Day heeft gesloten of in opdracht van wie Happy Birthing Day Diensten verricht.
 • Overeenkomst: Iedere Overeenkomst die tussen Happy Birthing Day en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
 • Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Happy Birthing Day voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht.
 • Bezoeker, Ieder persoon of instantie (rechtspersoon) die de inhoud van de website www.happy-birthingday.nl of een gedeelte daarvan, tot zich neemt.

1. Toepasselijkheid
1.2: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen ondernemingen/ instellingen/particulieren en Happy Birthing Day.

1.3: Opdrachtgever verklaart akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden indien een Opdracht wordt gegeven aan Happy Birthing Day.

1.4: De toepassing van enige Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Happy Birthing Day uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Aansprakelijkheid
2.1: Happy Birthing Day draagt geen aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door Opdrachtgever te bewijzen, en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Happy Birthing Day te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

2.2: Happy Birthing Day is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van enige intellectuele eigendommen van derden die het gevolg zijn van gebruik van, door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.

2.3: De aansprakelijkheid van Happy Birthing Day, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

3. Intellectuele eigendom, disclaimer websites en privacy
3.1: Op de website van Happy Birthing Day namelijk: www.happy-birthingday.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Iedere bezoeker verklaart zich, door het bekijken van deze website en het gebruiken van de daarop aangeboden informatie akkoord met de in dit artikel genoemde voorwaarden. De informatie op de website betreft algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. Indien een bezoeker zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, geschiedt dat volledig voor eigen rekening en risico. Ondanks dat Happy Birthing Day alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Happy Birthing Day niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. Happy Birthing Day beheert en onderhoudt de website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in, dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

3.2 Op de website kan, door middel van hyperlinks, verwezen worden naar informatie, producten en diensten, verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Happy Birthing Day niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Happy Birthing Day stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud en correctheid van deze informatie. Wanneer door een bezoeker zonder verificatie of nader advies gebruik wordt gemaakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en op eigen risico.

3.3 Happy Birthing Day, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Happy Birthing Day, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

3.4 Indien Opdrachtgever of bezoeker berichten per e-mail aan Happy Birthing Day verzenden, worden door Opdrachtgever en bezoeker het risico aanvaard, dat berichten door derden kunnen worden onderschept of gemanipuleerd. Happy Birthing Day aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van haar website. Onder andere aanvaardt Happy Birthing Day geen enkele aansprakelijkheid wat betreft a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van haar website; b) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld; c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Happy Birthing Day of aan Opdrachtgever wordt verzonden; d) het verlies van gegevens of e) aanspraken van derde in verband met gebruik van deze website. Happy Birthing Day behoudt zich het recht voor om de informatie op de website (inclusief tekst van de in dit artikel opgenomen disclaimer) te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

3.5: Alle door Happy Birthing Day verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen etc. zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever (of een mogelijke Opdrachtgever) en mogen niet door Opdrachtgever (of een mogelijke Opdrachtgever) zonder voorafgaande toestemming van Happy Birthing Day worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

4. Overmacht
4.1: Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Happy Birthing Day waardoor nakoming redelijkerwijs niet van Happy Birthing Day verlangd kan worden.

4.2: In alle gevallen van overmacht heeft Happy Birthing Day het recht de termijn van uitvoering van de verplichtingen met de duur van de overmacht op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met of zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

4.3: In geval van een gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding op grond van het genoemde onder 4.2 van dit artikel is Happy Birthing Day niet gehouden tot enige schadevergoeding.

4.4: Onder 6.1 van dit artikel genoemde omstandigheden zijn (onder meer) inbegrepen: overheidsmaatregelen, werkstaking, brand, rampen, epidemie of oorlog(sgevaar).

5. Geschillen.
5.1: Gechillen tussen Opdrachtgever en Happy Birthing Day, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

5.2: Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter in het arrondisement Eindhoven.

6.Slotbepaling.
6.1: Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Happy Birthing Day 2017.

6.2: Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden vastgesteld door Happy Birthing Day.

6.3: In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist Happy Birthing Day.

6.4: Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij Happy Birthing Day en te raadplegen op de website www.happy-birthingday.nl.

English

For bookings of the Mucha Mama Hypnobirthing course the terms and conditions of Mucha Mama (Mucha Mind) are applicable. Click here to open them.

Terms and Conditions – Happy Birthing Day and Baby Massage Classes & Pregnancy Yoga Classes

At Happy Birthing Day we aim to provide a safe environment.  However in the class participants, parents and carers are responsible for their safety and for the safety of their little one.

If there is an accident please inform your teacher immediately.

The pregnancy yoga classes intends to help mothers/parents to relax and spent time together in a positive and joyful way. The content of our course and course materials and all the information provided on them and this website should be regarded as being COMPLEMENTARY. • They should NOT and do NOT replace medical treatment. • NOTHING offered by us is intended to diagnose, cure, or prevent any medical, emotional or physical condition/illness.

The baby massage course intends to help carers/parents and their baby to relax and spent time together in a positive and joyful way. The content of our course and course materials and all the information provided on them and this website should be regarded as being COMPLEMENTARY. •They should NOT and do NOT replace medical treatment. •NOTHING offered by us is intended to diagnose, cure, or prevent any medical, emotional or physical condition/illness.

At any circumstances Happy Birthing Day is allowed to refuse a participants entry into a class or course, also when a valid booking is made. By refunding the payment back and informing the participant about it.

If you or your baby suffer from a medical condition that we need to know about, inform the teacher about it before the start of the course and this will be noted and treated confidentially.

If your child has a medical condition which is contagious please don’t bring them to class during the contagious period. Eg, please don’t bring your child to classes if they have sickness, diarrhoea, chicken pox, impetigo or conjunctivitis.  Please follow your doctor’s advice and get the all clear before returning to classes.  If you child has had sickness and diarrhoea they must be clear of all symptoms for at least 48 hours before coming to a lesson.

All our equipment is regularly cleaned.  However, should you be dissatisfied please make your class leader aware of this.

Should you wish to take photos or videos of your child in class you must get the permission of all other parents of children involved. Photographs or small videos taken at class must be for personal use only unless you get the written consent from Happy Birthing Day and the parents involved.  Full length videos are not permitted under any circumstances.

Happy Birthing Day forbids the right to reproduce any part of our lessons or course book in any form (e.g. on the internet, DVDs, photographs etc)

Happy Birthing Day cannot accept any responsibility for the loss or damage of any personal possessions during or after our classes.

No place is fully guaranteed unless a full payment of the term fees is made in time.

Happy Birthing Day is under no obligation to refund your money in the event that you are unable to attend part of or the entire course. If you miss a class no refund can be given. Only if possible we will offer you a make up class upon request, this might also be a Dutch spoken class.

If a class is cancelled by Happy Birthing Day a suitable alternative will be provided and if this is not possible then a refund for the missed class will be given.

Happy Birthing Day classes are held, in the main, in dedicated space.

If you need to change classes we will do our best to accommodate you, but unfortunately we cannot guarantee this.

Once the course has started and one week before the starting date of the course, we cannot issue any refunds or credits.

Happy Birthing Day has a public liability insurance.

Your commitment

By placing an order for services through the website you warrant that you are legally capable of entering a contractual relationship with Happy Birthing Day.

Services

All orders for services e.g. booking classes for yourself, your partner or your child, represent a contractual relationship between the purchaser and Happy Birthing Day.

In case of any unresolved problem between Happy Birthing Day and an other person. Both parties, together find a viable and realistic solution. Any legal action or procedure with Happy Birthing Day will be settled within the Netherlands, by Dutch court. In case of any legal action, Happy Birthing Day’s terms as they are written in Dutch, are applicable.

General If any of these terms are determined to be illegal, invalid or otherwise unenforceable by reason of the laws of any state or  country in which these terms are intended to be effective, then to the extent and within the jurisdiction in which that term is  illegal, invalid or unenforceable, it shall be severed and deleted from these terms and the remaining terms shall survive,  remain in full force and effect and continue to be binding and enforceable.

These terms shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Netherlands. If you breach these conditions and we take no action, we will still be entitled to use our rights and remedies in any other situation where you  breach these conditions. Although we do not intend to, we may change these terms at any time by posting changes online.  Please review these terms regularly to ensure you are aware of any changes made by us.

Prices and payment

The price for all services will be as quoted on our website. All orders for services are subject to BTW.

Please note that all charges are quoted in Euro’s. All charges are made via secure payment mechanisms either Ideal or Sepa. Payment is taken prior to the service being given.

Website and course materials
Use of the Site •YOU MAY NOT copy, reproduce, republish, download, post, broadcast, transmit, and make available to the public or  otherwise, Mucha Mind content in any way except for your own personal, non-commercial use. •You also agree NOT to adapt, alter or create a derivative work from any Mucha Mind content except for your own  personal, non-commercial use. •Any other use of the site content requires prior written permission from us. Third Parties We may provide links to other websites. We do not assume any responsibility or liability for the actions, products, and content  of any of these external websites and any other third parties. Disclaimers and Limitation of Liability The use of the site including content and functions, in addition to use of any of our products is provided ‘as is’ and on an ‘is  available’ basis without any representations or any kind of warranty made (whether express or implied by law) that they will be  suitable for your purposes and requirements. Under no circumstances will we be liable for any losses or damage resulting from the use of our site and/or our products  including, without limitation, economic loss or any special, indirect, incidental or consequential loss or damage, (whether such  losses where foreseen, foreseeable, known or otherwise). Whilst we do our best to ensure everything is accurate and error free, we do not guarantee or represent that the content  and/or functions of the site will always be accurate, complete or current or that access to the site will be uninterrupted or error  free.

Our details

Happy Birthing Day is a website wholly owned and managed by Happy Birthing Day. From the Happy Birthing Day website you can gain information and purchase services.

Happy Birthing Day Company can be found at Professor Carassohof 2, 5617 BP Eindhoven.

Personal data

Happy Birthing Day adheres to the latest Data Protection Policy. We will not use any information you give us in any way what so-over. We do not compile information on any form of electronic data base.  Your data will not be sold on or shared with any third parties. The registration form you fill in when you join is kept in a secure place. You can ask to see that form at any time.

Cookie policy

Our website does not use cookies.

Access to data

You have rights as defined by Data Protection laws including the Right of Access to Information held about you. Should you wish more information please email inf0@happy-birthingday.nl