Op de hypnobirthing cursus van Mucha Mama zijn de voorwaarden van Mucha Mama (Mucha Mind) van toepassing. Deze vind je hier>>

Leveringsvoorwaarden Happy Birthing Day

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen ondernemingen/ instellingen/particulieren en Happy Birthing Day.

Deze voorwaarden bestaan uit 2 hoofdsecties:
1. Leveringsvoorwaarden Happy Birthing Day
2. Algemene voorwaarden en bepalingen Happy Birthing Day

1. Leveringsvoorwaarden Happy Birthing Day

In deze voorwaarden gelden de volgende definities;

Happy Birthing Day is onderdeel van Innerflow Studio
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50956744. Met praktijkruimte gevestigd aan de Professor Carassohof 2, 5617 BP te Eindhoven.

De deelnemer /Deelnemers:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zichzelf bij Happy Birthing Day aanmeldt voor een activiteit. En ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die wordt aangemeldt voor een activiteit bij Happy Birthing Day door een andere persoon of deelnemer. Zoals ook de partner, het kind, de baby van deelnemer. Hieronder valt ook de nog ongeboren baby tijdens de zwangerschap van deelnemer.

Lessen/Cursussen:
In groepsverband én in privéverband, Nederlandstalig én Engelstalig: Zwangerschapsyoga, Cursus Ademhaling en Bevalling, Partnerles, Cursus Babymassage, Pregnancy Yoga Course, Baby Massage Course, Pregnancy Yoga Partner Class.

Lesgeld/Cursusgeld
Het tarief dat deelnemer verschuldigd is aan Happy Birthing Day voor deelname aan activiteit.

Docent
Persoon die namens Happy Birthing Day lessen/cursussen organiseert én vermeldt staat op de website www.happy-birthingday.nl als docent van de betreffende lessen/cursussen.

Online Agenda
Online platvorm van Happy Birthing Day om deelname aan activiteit te reserveren en betalen: https://www.supersaas.nl/schedule/Happy_Birthing_Day/ https://www.supersaas.nl/schedule/Happy_Birthing_Day_Yoga /

Elke deelnemer is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere deelnemer.

Artikel 1 Algemeen & de Overeenkomst

1.1 Voor iedere boeking van de lessen/cursussen via de online agenda of via de website www.happy-birthingday.nl, betekent dat (u als) deelnemer/deelnemers akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Deelname aan de lessen/cursussen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer/deelnemers.

1.3 Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de les te melden aan de docent.

1.4 Deelname aan de lessen/cursussen is alleen mogelijk indien de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer/deelnemers geen belemmering vormt. De deelnemer/deelnemers is/zijn zelf volledig verantwoordelijk om alvorens deelname aan activiteit contact op te nemen met medisch specialist aangaande de beoordeling of deelname aan activiteit verantwoord is voor deelnemer/deelnemers gezondheid. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel wordt is de deelnemer verantwoordelijk gedegen advies in te winnen over de deelname aan de lessen/cursussen bij een medisch specialist met BIG-registratie die bekend is met de fysieke en/of psychische conditie van de deelnemer/deelnemers. Zoals een behandelend arts / huisarts / kinderarts / verloskundige / gyneacoloog / fysiotherapeut / arts / klinisch psycholoog of GGD Nederland.

1.4.2 Happy Birthing Day is niet verantwoordelijk voor het beoordelen van de geschiktheid van deelnemer/deelnemers, hetzij op medische criteria, psychische criteria of welke andere criteria dan ook. De deelnemer/deelnemers is/zijn verantwoordelijk om vooraf aan deelname van de cursus gedegen advies hierover in te winnen bij een medisch specialist met BIG-registratie die bekend is met de fysieke en/of psychische conditie van de deelnemer/deelnemers. Zoals een behandelend arts / huisarts / kinderarts / verloskundige / gyneacoloog / fysiotherapeut / arts / klinisch psycholoog of GGD Nederland.

1.5 Wanneer Lessen/Cursussen op locatie bij de deelnemer/deelnemers plaatsvinden zijn de deelnemer/deelnemers verantwoordelijk om een veilige en fysiek aangename omstandigheden te bieden waarin de lessen/cursussen kunnen plaats vinden. Wanneer de omstandigheden niet aan de kwaliteit voldoen om de veiligheid en het welzijn van alle deelnemer/deelnemers te waarborgen behoudt Happy Birthing Day zich het recht om de lessen/cursussen te weigeren of te annuleren.

1.6 Happy Birting Day behoudt het recht onder alle omstandigheden om een deelnemer te weigeren in de cursus of les. De betaling van het lesgeld/cursusgeld zal worden teruggeboekt aan de deelnemer en de deelnemer zal hierover geinformeerd worden.

1.7.1 Wanneer deelnemer/deelnemers een infectieziekte heeft dient hij/zij alvorens deelname aan lessen/cursussen contact op te nemen met de GGD om informatie in te winnen over de veiligheid voor anderen deelnemers. Wanneer desbetreffende infectieziekte ook maar enige bedreiging vormt of kan vormen voor de gezondheid voor overige deelnemers, is de deelnemer/deelnemers met de infectieziekte verplicht dit direct telefonisch en/of per email (aan info@happy-birthingday.nl) te melden aan de docent van de lessen/cursussen. Ten tijde van de besmettelijkheid of overdraagbaarheid van de infectieziekte zal diens deelname aan de lessen/cursussen als niet mogelijk worden geacht.

1.7.2 Deelnemer/deelnemers verklaart/verklaren het Protocol van Happy Birthing Day voor Hygiene en Gezondheid door gelezen te hebben en met nauwkeurigheid deze afspraken na te leven.

1.7.3 Wanneer een van deelnemer/deelnemers of overige deelnemer/deelnemers van de lessen/cursussen in gebreken valt bij het genoemde in artikel 1.7.1 en 1.7.2 is Happy Birthing Day niet aansprakelijk voor enige gevolgen die daaruit voortvloeien.

1.7.4. Wanneer de docent door het opvolgen van het Protocol van Happy Birthing Day voor Hygiene en Gezondheid niet in staat is de les/cursus aan te bieden op locatie, stemt de deelnemer in om via een online verbinding de les/cursus mee te volgen.

1.7.5. Het Protocol voor Hygiene en Gezondheid van Happy Birthing Day vind je op de website met url: www.happy-birthingday.nl/protocol-maatregelen-rivm/


Artikel 2 Boeking, Betaling & Annulering

2.1 Voor lessen/cursussen geldt dat, in verband met de maximale groepsgrootte, de deelnemer zich voorafgaand aan de activiteit inschrijft via het online formulier op de website https://www.happy-birthingday.nl of via de online agenda: https://www.supersaas.nl/schedule/Happy_Birthing_Day/ https://www.supersaas.nl/schedule/Happy_Birthing_Day_Yoga.

2.2 De deelnemer dient het verschuldigde tarief (zoals op de website www.happy-birthingday.nl is aangegeven bij de betreffende lessen/cursussen voor aanvang van de activiteit in één keer te voldoen via de bijbehorende betaalopties of betaallinks.

2.3 Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Happy Birthing Day het recht om op de deelnemer of klant de invorderingskosten en incassokosten te verhalen of de deelnemer.

2.4 Restitutie van het tarief van een Happy Birthing Day Cadeaubon is niet mogelijk en deze is niet in te wisselen voor geld.

2.5 Voor alle reeds betaalde boekingen geldt, dat resitutie van het lesgeld/cursusgeld niet mogelijk is. Tenzij dit vooraf schriftelijk is overeengekomen tussen deelnemer en de docent van Happy Birthing Day.

2.6 Annulering van een reservering: Zwangerschapsyoga: Deelnemer kan tot op 24 uur vóór aanvang van de les de reservering annuleren via de online agenda. Meldt de deelnemer zich niet af via de online agenda, of via telefoon/email/bericht, of deelnemer meldt zich af binnen deze termijn; dan brengt Happy Birthing Day het gehele lestarief in rekening. Bij een tijdige anulering is resitutie van het cursusgeld niet mogelijk. Happy Birthing Day zal wanneer mogelijk een alternatieve datum of een alternatieve cursus of les voorstellen aan deelnemer.

2.6.2 Bij een vroegtijdige bevalling zal voor de reeds betaalde krediet voor de zwangerschapsyogalesen, zal Happy Birthing Day andere alternatieve lessen aanbieden aan de deelnemer.

2.7 Annulering van een reservering voor Cursus Ademhaling en Bevalling, Partnerles, Cursus Babymassage, Pregancy Yoga Course, Baby Massage Course, Pregnancy Yoga Partner Class: Annuleren van deelname aan een cursus kan uitsluitend door deelnemer, door middel van een schriftelijke annulering of een annulering per e-mail van de inschrijving aan Happy Birthing Day. Annuleren kan zonder opgave van reden. Indien de deelname minimaal tien dagen voor aanvang van de lessen/cursussen wordt geannuleerd, zal het volledige cursusgeld worden gerestitueerd. Indien een inschrijving tussen 4 dagen en 10 dagen voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, wordt 50% van het lesgeld/cursusgeld gerestitueerd. Indien de annulering binnen 4 dagen voor aanvang van de cursus geschiedt, wordt volledige cursusgeld in rekening gebracht.

2.7.2 De deelnemer blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek wanneer de cursus reeds is aangevangen.

2.7.3 De deelnemer mag per reservering éénmaal gebruik maken van de optie om de lessen/cursussen op een alternatieve datum te volgen wanneer Happy Birthing Day deze kan aanbieden aan deelnemer.

2.7.4 Bij een vroegtijdige bevalling alvorens datum van aanvang van de lessen/cursussen zal Happy Birthing Day het lesgeld/cursusgeld restutioneren aan deelnemer.

2.8 Bij anulering door Happy Birthing Day (bijvoorbeeld door afwezigheid van de docent of bijvoorbeeld door onvoldoende inschrijvingen) zal Happy Birthing Day het lesgeld/cursusgeld restitueren aan deelnemer/deelnemers of een andere lessen/cursussen aanbieden.

2.9 Deelname aan lessen/cursussen geschiedt op volgorde van aanmelding via de online agenda.

2.10 Wanneer een lessen/cursussen in prive verband bij de deelnemer thuis plaats vindt kunnen er extra reiskosten worden in rekening worden gebracht door Happy Birthing Day aan deelnemer. Deze kosten worden op voorhand berekend en dienen vooraf aan de lessen/cursussen volledig worden voldaan.

2.11 Tarieven van het lesgeld/curusgeld wordt vastgesteld door Happy Birthing Day en vermeld op de website https://www.happy-birthingday.nl. De wijze van betaling staat eveneens vermeld op de website.

2.12 De Mama-deal/combinatie korting op de cursus babymassage kan uitsluitend gebruikt worden door deelnemers die ook deel hebben genomen aan de Mucha Mama Hypnobirthing cursusdag bij Happy Birthing Day. Of meer dan 10 lessen Zwangerschapsyoga.

2.13 De Mama-deal/Combinatie korting is een eenmalige korting op het totaal bedrag van de Cursus Babymassage in groepsverband bij Happy Birthing Day in Eindhoven.


Artikel 3 Uitsluiting

3.1 Happy Birthing Day heeft het recht op deelname van deelnemer/deelnemers aan lessen/cursussen te weigeren, indien de deelnemer/deelnemers niet tijdig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2 Happy Birthing Day heeft het recht de toegang van de lessen/cursussen zonder opgave van reden, aan de deelnemer te weigeren.


Artikel 4 Wijziging & Annulering

5.1 Happy Birthing Day behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden, de prijzen/tarieven, de docenten, lestijden, locatie, karakter en datums van de lessen/cursussen ten alle tijden te wijzigen. Deelnemer/deelnemers worden via de website www.happy-birthingday.nl en waar nodig, via email/bericht/telefoon van eventuele wijzigingen op de hoogte gehouden.

5.2 Happy Birthing Day heeft het recht zonder opgave van redenen een lessen/cursussen of iedere andere activiteit te annuleren.


Artikel 5. Aansprakelijkheid.

5.1 Happy Birthing Day kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van of bij de deelnemer/deelnemers. Deelnemer/deelnemers is/zijn zich bewust dat deelname aan de lessen/cursussen volledig geschiedt op eigen risico. Happy Birthing Day is nimmer verantwoordelijk voor enig letsel, letselschade of lichamelijk letsel bij de deelnemer/deelnemers dat voorkomt uit het uitvoeren van oefeningen en/of handelingen tijdens en/of na de lessen/cursussen.

5.2 Happy Birthing Day draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige andere schade of diefstal als gevolg van of opgelopen tijdens de lessen/cursussen. Noch Happy Birthing Day, noch de docenten zijn aansprakelijk voor en accepteren geen geldelijke verplichtingen voor verlies, diefstal, schade of onrecht van welke orde dan ook.

5.3 Happy Birthing Day is bevoegd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de deelnemer/deelnemers zich onbehoorlijk gedraagt en/of zijn/haar gedrag de belangen van Happy Birthing Day schaadt.

5.4 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Happy Birthing Day en deelnemer/deelnemers. Wijzigingen in afspraken zijn enkel geldig in zoverre ze door Happy Birthing Day schriftelijk zijn bevestigd. Tenzij de wet anders voorschrijft, worden geschillen betwist in het kanton waar Happy Birthing Day gevestigd.

5.4 Iedere deelnemer/deelnemers die bij Happy Birthing Day Lessen/Cursussen volgt is verplicht een lichamelijke en/of psychische klachten persoonlijk te melden voor aanvang aan de Docent.

5.5 Deelname aan de lessen/cursussen bij Happy Birthing Day accepteert de deelnemer/deelnemers het risico van eventueel oplopen van blessures of letsel. Deelnemer/deelnemers houden zich aan de volgende richtlijnen om een risico op blessure of letsel te beperken:
• Raadpleeg altijd je huisarts, verloskundige, gyneacoloog of behandelend arts of medisch specialist voordat je met een (yoga) les of cursus begint wanneer je niet zeker weet of je helemaal gezond bent, als je zwangerschap risicovol is of wanneer er een medische indicatie is voor jouw zwangerschap.
• Indien jij en/of je baby/kind een blessure hebt/heeft of andere lichamelijke klacht of een probleem rondom jouw zwangerschap raadpleeg altijd je huisarts, verloskundige, gyneacoloog, behandelend arts of medisch specialist voordat je met een (yoga) les of cursus begint. Neem alleen deel aan de (yoga) les of cursus indien je huisarts, verloskundige, gyneacoloog, behandelend arts of medisch specialist het geschikt acht in jouw/jullie situatie.
• Indien jij of je baby/kind een blessure hebt/heeft of andere lichamelijke klacht.
informeer dan altijd de docent(e) voordat je met een (yoga) les of cursus begint.
• Vraag ten alle tijden naar aanpassingen aan je als je de oefening niet geschikt is voor jouw lichaam, je zwangerschap, je lichamelijke klacht of je baby/kind.
• Luister goed naar je eigen lichaam en mogelijke lichamelijk beperkingen.
• Doe geen oefeningen die pijnlijk voor je zijn of mogelijk pijn kunnen veroorzaken.
• Stel vragen als je niet zeker bent hoe een oefening moet worden uitgevoerd.


Artikel 6. Inhoud lessen/cursussen en de bijbehorende cursusmaterialen.

6.1 De auteursrechten op de inhoud van aangeboden lessen/cursussen en diens cursusmaterialen berusten bij Happy Birthing Day.

6.2 Het is uitdrukkelijk verboden de inhoud van lessen/cursussen en diens cursusmaterialen over te nemen, geheel of ten dele te (laten) verveelvoudigen in de meest ruime betekenis van het woord, waaronde begrepen: kopiëren of laten kopiëren, of anderszins te openbaren.

6.3 Het is uitdrukkelijk verboden cursusmaterialen te verkopen of anderszins af te staan aan derden.

6.4 Happy Birthing Day stelt de inhoud van de lessen/cursussen samen om een ontspannen recreatieve tijdsbesteding te bieden aan deelnemer/deelnemers. De informatie verstrekt door Happy Birthing Day tijdens de lessen/cursussen en in diens oefenboeken en cursusmaterialen is niet bedoeld als enig advies of ter vervanging van enig advies. Indien deelnemer van de geboden informatie gebruik maakt, geschiedt dat ten alle tijden volledig voor eigen rekening en op eigen risico. Ondanks dat Happy Birthing Day alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de beschikbare informatie en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Happy Birthing Day niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. Iedere deelnemer/deelnemers blijft/blijven ten alle tijden zelf veranwoordelijk om voor eigen en hun baby’s/kinds veiligheid, welzijn en gezondheid informatie in te winnen bij BIG-geregistreerde medisch specialisten zoals de huisarts, verloskundige, gyneacoloog, behandelend arts of arts.


9.Slotbepaling.

9.1 Deze leveringsvoorwaarden kunnen worden aangehaald als Leveringsvoorwaarden Happy Birthing Day 2017.

9.2 Wijzigingen in deze voorwaarden worden vastgesteld door Happy Birthing Day.

9.3 In alle gevallen waarin deze Leveringsvoorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist Happy Birthing Day.

9.4 Deze Leveringsvoorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij Happy Birthing Day en te raadplegen op de website www.happy-birthingday.nl.
Privacy.

9.5 Happy Birthing Day gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992. Happy Birthing Day zal persoonlijke informatie van Klanten nooit aan derden verstrekken zonder uw persoonlijke toestemming.


2. Algemene voorwaarden en bepalingen Happy Birthing Day

1. Begripsbepalingen.
1.1: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Happy Birthing Day
Opdrachtgever: particulier (natuurlijk persoon) of instantie (rechtspersoon) die een Overeenkomst met Happy Birthing Day heeft gesloten of in opdracht van wie Happy Birthing Day Diensten verricht.
Overeenkomst: Iedere Overeenkomst die tussen Happy Birthing Day en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
Diensten: Alle werkzaamheden, in welke vorm, in iedere taal en hoegenaamd ook, die Happy Birthing Day voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht.
Bezoeker: Ieder persoon of instantie (rechtspersoon) die de inhoud van de website www.happy-birthingday.nl of een gedeelte daarvan, tot zich neemt.

1. Toepasselijkheid
1.2: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen ondernemingen/ instellingen/particulieren en Happy Birthing Day.
1.3: Opdrachtgever verklaart akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden indien een Opdracht wordt gegeven aan Happy Birthing Day.
1.4: De toepassing van enige Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Happy Birthing Day uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Aansprakelijkheid
2.1: Happy Birthing Day draagt geen aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door Opdrachtgever te bewijzen, en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Happy Birthing Day te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.
2.2: Happy Birthing Day is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van enige intellectuele eigendommen van derden die het gevolg zijn van gebruik van, door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.
2.3: De aansprakelijkheid van Happy Birthing Day, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

3. Intellectuele eigendom, disclaimer websites en privacy
3.1: Op de website van Happy Birthing Day namelijk: www.happy-birthingday.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Iedere bezoeker verklaart zich, door het bekijken van deze website en het gebruiken van de daarop aangeboden informatie akkoord met de in dit artikel genoemde voorwaarden. De informatie op de website betreft algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. Indien een bezoeker zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, geschiedt dat volledig voor eigen rekening en risico. Ondanks dat Happy Birthing Day alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Happy Birthing Day niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. Happy Birthing Day beheert en onderhoudt de website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in, dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.
3.2 Op de website kan, door middel van hyperlinks, verwezen worden naar informatie, producten en diensten, verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Happy Birthing Day niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Happy Birthing Day stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud en correctheid van deze informatie. Wanneer door een bezoeker zonder verificatie of nader advies gebruik wordt gemaakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en op eigen risico.
3.3 Happy Birthing Day, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Happy Birthing Day, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
3.4 Indien Opdrachtgever of bezoeker berichten per e-mail aan Happy Birthing Day verzenden, worden door Opdrachtgever en bezoeker het risico aanvaard, dat berichten door derden kunnen worden onderschept of gemanipuleerd. Happy Birthing Day aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van haar website. Onder andere aanvaardt Happy Birthing Day geen enkele aansprakelijkheid wat betreft a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van haar website; b) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld; c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Happy Birthing Day of aan Opdrachtgever wordt verzonden; d) het verlies van gegevens of e) aanspraken van derde in verband met gebruik van deze website. Happy Birthing Day behoudt zich het recht voor om de informatie op de website (inclusief tekst van de in dit artikel opgenomen disclaimer) te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
3.5: Alle door Happy Birthing Day verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen etc. zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever (of een mogelijke Opdrachtgever) en mogen niet door Opdrachtgever (of een mogelijke Opdrachtgever) zonder voorafgaande toestemming van Happy Birthing Day worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

4. Overmacht
4.1: Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Happy Birthing Day waardoor nakoming redelijkerwijs niet van Happy Birthing Day verlangd kan worden.
4.2: In alle gevallen van overmacht heeft Happy Birthing Day het recht de termijn van uitvoering van de verplichtingen met de duur van de overmacht op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met of zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
4.3: In geval van een gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding op grond van het genoemde onder 4.2 van dit artikel is Happy Birthing Day niet gehouden tot enige schadevergoeding.
4.4: Onder 4.1 van dit artikel genoemde omstandigheden zijn (onder meer) inbegrepen: overheidsmaatregelen, werkstaking, brand, rampen, epidemie of oorlog(sgevaar).

5. Geschillen
5.1: Gechillen tussen Opdrachtgever en Happy Birthing Day, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
5.2: Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter in het arrondisement Eindhoven.

6.Slotbepaling
6.1: Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Happy Birthing Day 2017.
6.2: Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden vastgesteld door Happy Birthing Day.
6.3: In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist Happy Birthing Day.
6.4: Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij Happy Birthing Day en te raadplegen op de website www.happy-birthingday.nl.

For bookings of the Mucha Mama Hypnobirthing course the terms and conditions of Mucha Mama (Mucha Mind) are applicable. Click here to open them.

Course Guidelines in English Language

Happy Birthing Day’s Terms and conditions are written in Dutch language.

Here you will find several guidelines that apply to Happy Birthing Days courses and classes:

The pregnancy yoga course, the partner class and baby massage course intends to help mothers/parents/babies to relax and spent time together in a positive and joyful way. The content of our course and course materials and all the information provided on them and this website should be regarded as being COMPLEMENTARY. • They should NOT and do NOT replace medical treatment. • NOTHING offered by us is intended to diagnose, cure, or prevent any medical, emotional or physical condition/illness.

At any circumstances Happy Birthing Day is allowed to refuse a participants entry into a class or course, also when a valid booking is made. By refunding the payment and informing the participant about it.

At Happy Birthing Day we aim to provide a safe environment. However in the class participants, parents and carers are responsible for their safety and for the safety of their little one.

If there is an accident please inform your teacher immediately.

If you, or your baby suffer from a medical condition that we need to know about, inform the teacher about it before the start of the course and this will be noted and treated confidentially. In all cases, you are responsible prior to attending any class or course at Happy Birthing Day to contact a doctor or a medical specialist for detemining if the class or course at Happy Birthing Day is safe for your own condition and/or your babies condition.

If you, or your child has a medical condition which is contagious please do not come to class during the contagious period. Eg, please don’t bring your child to classes if they have sickness, diarrhoea, chicken pox, impetigo or conjunctivitis.  Please follow your doctor’s advice and get the all clear before returning to classes.  If you child has had sickness and diarrhoea they must be clear of all symptoms for at least 48 hours before coming to a lesson.

All our equipment is regularly cleaned.  However, should you be dissatisfied please make your class leader aware of this.

Should you wish to take photos or videos of your child in class you must get the permission of all other parents of children involved. Photographs or small videos taken at class must be for personal use only unless you get the written consent from Happy Birthing Day and the parents involved.  Full length videos are not permitted under any circumstances.

Happy Birthing Day forbids the right to reproduce any part of our lessons or course book in any form (e.g. on the internet, DVDs, photographs etc)

Happy Birthing Day cannot accept any responsibility for the loss or damage of any personal possessions during or after our classes.

No place is fully guaranteed unless a full payment of the fees is made in time.

Happy Birthing Day is under no obligation to refund your money in the event that you are unable to attend part of or the entire course. If you miss a class no refund can be given. If possible we will offer you a make up class upon request, this might also be a Dutch spoken class too.

If a class is cancelled by Happy Birthing Day a suitable alternative will be provided and if this is not possible then a refund for the missed class will be given.

Happy Birthing Day classes are held, in the main, in dedicated space.

If you need to change classes we will do our best to accommodate you, but unfortunately we cannot guarantee this.

By placing an order for services through the website you warrant that you are legally capable of entering a contractual relationship with Happy Birthing Day.

All orders for services e.g. booking classes for yourself, your partner or your child, represent a contractual relationship between the purchaser and Happy Birthing Day.

In case of any unresolved problem between Happy Birthing Day and an other person. Both parties, together find a viable and realistic solution. Any legal action or procedure with Happy Birthing Day will be settled within the Netherlands, by Dutch court. In case of any legal action, Happy Birthing Day’s terms as they are written in Dutch language and published on https://www.happy-birthingday.nl are applicable.

The price for all services will be as quoted on our website. All orders for services are subject to BTW.

Please note that all charges are quoted in Euro’s. All charges are made via secure payment mechanisms either Ideal or Sepa. Payment is taken prior to the service being given.

Website and course materials
Use of the Site •YOU MAY NOT copy, reproduce, republish, download, post, broadcast, transmit, and make available to the public or  otherwise, Happy Birthing Day’s content in any way except for your own personal, non-commercial use. •You also agree NOT to adapt, alter or create a derivative work from any Happy Birthing Day’s content except for your own  personal, non-commercial use. •Any other use of the site content requires prior written permission from us. Third Parties We may provide links to other websites. We do not assume any responsibility or liability for the actions, products, and content  of any of these external websites and any other third parties. Disclaimers and Limitation of Liability The use of the site including content and functions, in addition to use of any of our products is provided ‘as is’ and on an ‘is  available’ basis without any representations or any kind of warranty made (whether express or implied by law) that they will be  suitable for your purposes and requirements. Under no circumstances will we be liable for any losses or damage resulting from the use of our site and/or our products  including, without limitation, economic loss or any special, indirect, incidental or consequential loss or damage, (whether such  losses where foreseen, foreseeable, known or otherwise). Whilst we do our best to ensure everything is accurate and error free, we do not guarantee or represent that the content  and/or functions of the site will always be accurate, complete or current or that access to the site will be uninterrupted or error  free.

Our details
Happy Birthing Day is a website wholly owned and managed by Happy Birthing Day. From the Happy Birthing Day website you can gain information and purchase services.

Happy Birthing Day Company can be found at Professor Carassohof 2, 5617 BP Eindhoven.

Personal data
Happy Birthing Day adheres to the latest Data Protection Policy. We will not use any information you give us in any way what so-over. We do not compile information on any form of electronic data base.  Your data will not be sold on or shared with any third parties. The registration form you fill in when you join is kept in a secure place. You can ask to see that form at any time.

Cookie policy
Our website does not use cookies.

Access to data
You have rights as defined by Data Protection laws including the Right of Access to Information held about you. Should you wish more information please email inf0@happy-birthingday.nl